fbpx

Regulamin pola glampingowego Cosmo Glamp

§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin Glampingu obowiązuje na terenie pola glampingowego Cosmo Glamp i dotyczy wszystkich osób i zwierząt przebywających w jego obrębie. Wynajmujący jeden lub kilka namiotów zwany jest w dalszej części Gościem, natomiast pole glampingowe określane jest jako Glamping.
 1. Opiekunem Gościa jest Kierownik obiektu.
 2. Regulamin Glampingu określa zasady świadczenia usług, zakres odpowiedzialności oraz reguły przebywania na terenie Glampingu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i zapłaty należności za pobyt.
 3. Dokonując wyżej wymienionej czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Aktualna wersja regulaminu pola glampingowego jest dostępna na stronie internetowej www.cosmoglamp.pl.

§ 2. DOBA HOTELOWA

 1. Namiot mieszkalny na terenie Glampingu, zwany w dalszej części Namiotem, wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 a kończy o godzinie 11:00.
 3. Zameldowanie trwa w godzinach 14:00 – 18:00. Późniejsze zameldowanie wymaga wcześniejszego poinformowania Kierownika Obiektu.
 4. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu pokoju, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 5. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić Kierownikowi obiektu, najpóźniej do godziny 10:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Cosmo Glamp może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (namiotów) lub w przypadku, gdy Gość nie przestrzega obowiązującego Regulaminu.
 6. Opłaty związane z przedłużeniem doby dokonywane są wyłącznie drogą elektroniczną.
 7. Szczegółowe informacje odnośnie do opłat związanych z przedłużeniem doby uzyskają Państwo u Kierownika obiektu.

§ 3. REZERWACJA I ZAMELDOWANIE

 1. Rezerwacji można dokonać poprzez Internet m.in. na stronie www.cosmoglamp.pl w zakładce rezerwacja.
 2. Podczas rezerwacji, Gość wybiera dostępny namiot lub namioty i dokonuje opłaty za pobyt deklarowanej liczby gości i zwierząt w wybranym przez siebie (i dostępnym na stronie) terminie.
 3. Gość może poprosić o wystawienie faktury vat. W tym celu podaje rezerwacji w formularzu wszelkie potrzebne dane.
 4. Po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym, lub po udanej transakcji drogą elektroniczną, Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie rezerwacji.
 5. W przypadku anulowania przez Gościa rezerwacji: na ponad 30 dni przed rozpoczęciem pobytu w wysokim sezonie (od czerwca do września oraz w Święta Bożego Narodzenia, Sylwestra, Święta Wielkanocne oraz długich weekendów)
  • Glamping zwraca kwotę równorzędną 95% całej kwoty pobytu; na ponad 14 dni przed rozpoczęciem pobytu w niskim sezonie (od października do maja z wyłączeniem świąt oraz długich weekendów).
  • W przypadku anulowania rezerwacji w terminie krótszym niż podane wyżej, Cosmo Glamp nie zwraca wpłaconej kwoty.
 6. Rezerwacja wymaga opłacenia całego pobytu Gościa w Glampingu (w tym 5% bezzwrotnego zadatku).
 7. Anulowania rezerwacji Gość może dokonać w każdym czasie. Musi mieć ono formę pisemną pod rygorem nieważności.
 8. Anulowanie rezerwacji poczynionej przez Gościa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia lub stanów nadzwyczajnych w Polsce. W przypadku odwołania przez Cosmo Glamp rezerwacji przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu, Cosmo Glamp zwróci w ciągu 7 dni opłatę za pobyt (pomniejszoną o koszty bankowe) w formie vouchera kwotowego do wykorzystania w późniejszym terminie bądź zaproponuje dokonanie zmiany terminu rezerwacji.
 9. Zmiana terminu rezerwacji, o której mowa, zależy każdorazowo od indywidualnej oceny sytuacji przez Cosmo Glamp oraz możliwości dokonania zmiany. Cosmo Glamp zastrzega sobie, że zmiana terminu pobytu nie może narażać Glampingu na straty.
 10. W przypadku, w którym niemożność zrealizowania danego zamówienia nie wynika z czynników zależnych od Glampingu, Cosmo Glamp zastrzega sobie prawo do zwrotu kwoty rezerwacji pomniejszonej o koszty bankowe w formie vouchera kwotowego, bądź zaproponowania terminu zastępczego.
 1. W przypadku dokonania rezerwacji w czasie za krótkim na dokonanie czynności bankowych związanych z wpłatą zadatku, przed datą planowanego przyjazdu: korespondencja mailowa od Gościa będzie traktowana jako zamówienie i podlegać będzie obowiązującym warunkom anulacji rezerwacji.
 2. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu drogą elektroniczną.
 3. W przypadku opuszczenia przez Gościa Glampingu w terminie wcześniejszym niż zawarty w umowie rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie zwrócona.
 4. W przypadku nieprzybycia Gościa do Glampingu w uzgodnionym terminie oraz braku kontaktu ze strony Gościa oraz nieodpowiadaniu na próby naszego kontaktu (telefon i mail), rezerwacja jest ważna do godziny 11:00 następnej doby. Po tym czasie rezerwacja wygasa, a namiot może zostać udostępniony innym Gościom. W przypadku nieprzybycia Gościa, dokonana przez niego płatność za rezerwację nie zostaje zwrócona.
 5. W przypadku przybycia Gościa do Glampingu w drugim dniu zarezerwowanego pobytu (po wcześniejszym poinformowaniu Kierownika obiektu) Gość zostaje obciążony kosztami pobytu również za pierwszą dobę, zgodnie z umową rezerwacji.
 6. Obowiązkiem Gościa jest okazanie Kierownikowi obiektu dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie oświadczenia o odpowiedzialności za ewentualnie poczynione szkody.
 7. Gość nie może przekazywać namiotu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 8. Glamping może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin pola glampingowego albo Regulamin serwisu www.cosmoglamp.pl, wyrządzając szkodę w mieniu Glampingu albo szkodę na osobie Gościa, pracownika glampingu lub innych osób przebywających w na terenie Glampingu, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania pola glampingowego.
 9. Cosmo Glamp zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.
 10. Goście proszeni są o stosowanie się do aktualnych zaleceń sanitarnych i innych wprowadzonych na terenie kraju.

§ 4 NAMIOTY

 1. Na terenie glampingu obowiązuje zakaz przebywania w namiotach dla osób niebędących Gośćmi Glampingu i niemających pisemnej zgody Kierownika obiektu na pobyt na terenie Cosmo Glamp.
 2. W momencie zameldowania, Gość zobowiązany jest wylegitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem zawierającym zdjęcie (np. paszport).
 3. Z chwilą otrzymania kluczy do namiotu, Gość powinien sprawdzić stan pomieszczenia, a wszelkie usterki zgłosić Kierownikowi obiektu.
 4. Goście nie mogą przebywać w namiotach innych Gości, chyba że otrzymali na to wyraźne pozwolenie osób, którym dany namiot został oddany do dyspozycji.
 5. W namiotach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz e-papierosów.
 6. Goście korzystający z pobytu w Glampingu zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ, a także do stosowania się do poleceń pracowników Glampingu.
 7. Po upływie pobytu, Gość zobowiązany jest zgłosić swój wyjazd celem zdania kluczy do namiotu Kierownikowi obiektu.
 8. Goście zobowiązani są w szczególności do utrzymywania porządku i czystości w namiocie i na terenie Glampingu oraz do korzystania z dostępnych urządzeń w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
 9. Na terenie Glampingu dostępny jest bezpłatny Internet Wi-Fi.

§ 5. USŁUGI

 1. Glamping ma obowiązek zapewnić:
  • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku;
  • bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych;
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług;
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego – obecności tylko gdy wyrazi takie życzenie;
  • zmianę namiotu w miarę posiadanych możliwości lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły zostać usunięte.
 2. Na życzenie Gościa Cosmo Glamp świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą;
  • dostarczanie do namiotu wykupionych śniadań lub kolacji o indywidualnie ustalonej godzinie;
  • czasowe wypożyczenie m.in. suszarki do włosów do użytku Gości.
 3. Na terenie glampingu organizowane są warsztaty i inne wydarzenia tematyczne dla osób na nie zapisanych. Organizatorem tych wydarzeń są Obozy Wędrowne. Szczegółowy regulamin oraz zasady zapisów znajdują się na podanej stronie internetowej: https://obozywedrowne.com/wp-content/uploads/2021/04/og%c3%b3lne-warunki-uczestnictwa-Fundacja-Na-Szlaku.pdf.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GLAMPINGU

 1. Glamping ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 2. Gość zobowiązany jest zawiadomić obsługę glampingu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Cosmo Glamp nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kosztowności, przedmiotów mających wartość artystyczną ani żadnych innych rzeczy, które zostały pozostawione bez nadzoru.
 4. W przypadku utraty przedmiotów, o których mowa powyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.11.1964 roku, nr 1, poz. 2 z późniejszymi zmianami.
 5. Cosmo Glamp nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gości w otwartym namiocie.
 6. Cosmo Glamp nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 7. Cosmo Glamp nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu Cosmo Glamp, czy poza terenem Glampingu.

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

 1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Glampingu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Glampingu, powstałe z jego winy lub z winy przebywających z nim Gości lub zwierząt.
 3. Z chwilą rezerwacji, Gość uiszcza zwrotną kaucję za przyjazd ze zwierzęciem. Kaucja ta jest zwracana na podane przez Gościa konto w terminie 7 dni po wymeldowaniu z Glampingu, o ile nie stwierdzono żadnych szkód. W skład kaucji nie jest wliczona opłata za pobyt zwierzęcia w Glampingu.
 4. Cosmo Glamp zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.
 5. Za zgubienie klucza do namiotu obowiązuje kara umowna w wysokości 25 zł za klucz. Kwotą tą zostaje obciążony Gość.
 6. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Kierownika obiektu.
 7. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Cosmo Glamp może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Glampingu i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Glampingu.
 8. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający namiot powinien pozostawić go w takim samym stanie, jaki zastał w momencie zameldowania.

§ 8. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt Gościa na wskazany adres.
 2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Cosmo Glamp przechowa przedmioty na koszt Gościa, przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przejdą one na własność Cosmo Glamp. Artykuły spożywcze i szybko psujące się nie będą przechowywane.

§ 9. CISZA NOCNA

 1. Na terenie Glampingu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 06:00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokoju innych wypoczywających. Glamping może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

§ 10. ZWIERZĘTA

 1. Na terenie Glampingu mogą przebywać tylko małe i średniej wielkości zwierzęta domowe. Pobyt zwierząt większych jest możliwy tylko za zgodą Kierownika obiektu. Cosmo Glamp zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia gatunków/ras zwierząt, powszechnie uznawanych za groźne.
 2. Koszt pobytu zwierzęcia w namiocie wynosi 35 zł/doba.
 3. Przed przyjazdem, właściciel zwierzęcia zobowiązany jest opłacić kaucję 300 zł, która zostanie zwrócona na konto Gościa w terminie do 7 dni od wymeldowania w przypadku braku stwierdzonych uszkodzeń.
 4. Do Cosmo Glamp przyjmowane są zwierzęta zdrowe, odrobaczone posiadające książeczkę zdrowia z aktualnymi, obowiązkowymi szczepieniami. Cosmo Glamp ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt chorych lub w trakcie rekonwalescencji.
 5. Wszystkie szkody mienia Glampingu bądź mienia Gości oraz zabrudzenia wymagające dodatkowej pracy personelu, spowodowane przez zwierzę, będą wyceniane przez Kierownika biura, a ich kosztami zostanie obciążony Właściciel.
 6. Właściciel odpowiada za zachowanie ciszy przez swoje zwierzę i nie zakłócanie spokoju innym Gościom. W przypadku licznych skarg ze strony Gości bądź personelu, Cosmo Glamp zastrzega sobie prawo do prośby o usunięcie zwierzęcia z Glampingu.
 7. W miejscach ogólnodostępnych Właściciel ma obowiązek trzymania psa na smyczy i w kagańcu. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzęta na terenie Glampingu oraz w jego otoczeniu. Właściciele kotów zobowiązani są posiadać kuwetę.
 8. Zabrania się pozostawiania zwierząt bez nadzoru w namiocie. W razie uzasadnionych podejrzeń co do pozostawienia zwierzęcia samego, Cosmo Glamp zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do namiotu Gościa z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z Glampingu. Wszystkie koszty pokrywa właściciel zwierzęcia.

§11. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Zabrania się stosowania w pokoju otwartego ognia np. świeczek, zapalniczek i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.
 2. Na terenie Glampingu, poza wyraźnie wyznaczoną strefą, obowiązuje całkowity zakaz palenia. W razie naruszenia zakazu, Gość zostanie obciążony kosztami remontu. W przypadku uruchomienia systemu DSO i przyjazdu straży pożarnej, Gość zostanie obciążony kosztami.
 3. W Glampingu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję, a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Glamping.
 4. Zabrania się wnoszenia na teren Glampingu przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
 5. Zakazuje się prowadzenia na terenie Glampingu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 6. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Glampingu ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.
 7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w namiotach.
 8. Aktualny cennik usług i opłat w Cosmo Glamp znajduje się m.in. na stronie internetowej www.cosmoglamp.pl.
 9. Obiekt jest monitorowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia. Zapis z monitoringu udostępniony jest przez administratora danych osobowych tylko uprawnionym osobom w celach wyższej konieczności.
 10. Gość oświadcza, że wyraża zgodę pracownikom/wolontariuszom/przewodnikom związanym z z Cosmo Glamp do wykonywania, a następnie do wykorzystania zdjęć zrobionych podczas pobytu w Cosmo Glamp poprzez wysyłkę ich do uczestnika, a także do wykorzystania ich na stronie internetowej CosmoGlamp.pl i ObozyWedrowne.com, jak i na portalach społecznościowych należących do Fundacji Na Szlaku. Zdjęcia będą wykorzystane wyłącznie w celu wysyłki do uczestnika, a na stronach internetowych do informacji i promocji turystyki, aktywnego, zdrowego trybu życia. Zgodę można cofnąć z zachowaniem formy pisemnej.
 11. Sprzedawcą jest Sklep Tekstylny W.T.Wizińscy s.c. (NIP 8862828942), z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Moniuszki 4, 58-300 Wałbrzych.
 12. Pełna informacja o ochronie danych osobowych dostępna jest na stronie www.cosmoglamp.pl.
 13. Wszelkie uwagi dotyczące pobytu, powinny być kierowane pisemnie na adres e-mail: kontakt@cosmoglamp.pl.
 14. Wszelkie powstałe spory, Strony postanawiają najpierw rozwiązać w trybie polubownym (w formie negocjacji).
 15. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Cosmo Glamp jest sąd właściwy dla siedziby głównej Sklepu Tekstylnego W.T.Wizińscy s.c.